กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10
51
สึกเถอะหลวงพี่! พระถ่ายภาพให้สีกาที่อยุธยา โดยวิจารณ์เละ สาวที่เป็นแบบก็ช่างกล้า ฮ่าๆ


กำลังเป็นกระแสให้ด่ากันในตอนนี้ ดูภาพเอาละกันนะครับ

อ้างถึง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (14 พ.ค.) มีการส่งต่อภาพจากเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า "น้าหนวด ผ้าขะม้าพาจร" ซึ่งได้โพสต์พร้อมข้อความว่า "ความจริงพระสงฆ์ไทยในความเหมาะสม และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อยุธยา" โดยเป็นภาพพระสงฆ์ขณะกำลังถ่ายภาพให้สีกาซึ่งขึ้นไปยืนโพสต์ท่าอยู่บนกำแพงของโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย ทั้งในเชิงตำหนิการกระทำที่ไม่เหมาะสมของทั้งคู่ และยังตั้งข้อสังเกตว่าพระที่อยู่ในภาพฉาวเป็นพระจริงหรือไม่

ขอขอบคุณภาพจาก คุณน้าหนวด ผ้าขะม้าพาจร
[/size]
52
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงงาน: การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


จุดประสงค์: เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้


สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง:สังคมศึกษา **การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ**


ที่มาและความสำคัญของโครงงาน : เศษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำเนินชีวิต ที่ในหลวง มีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เป็นต้นมา การแก้ไขปัญหาเศษฐกิจของประเทศไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒัน์และความเลี่ยนแปลงต่างๆในทางการเมืองไทยแล้วเศษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการสถปนาอำนาจนำด้านอุดมการณ์ ดดยเฉพาะอย่างยิ่ง*กษัตริย์นิยม*ในสังคมไทยในฐานะ**กษัตริย์นักพัมนา** ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอุดมการณ์เศษฐกิจพอเพียง สิ่งเหล่านี้ถูกตอกย้ำและผลิตซ้ำโดยสถาบันทางสังคมต่างๆ


พระราชดำรัสเรื่องเศรษกิจพอเพียง : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้นำความกราบบังคมทูลขอกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2542ทรงกรุราปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำบทความที่แก้ไขไปเผยแผ่ เพื่อเป็นแนวทางของการปฎิบัติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศษฐกิจและสังคมแห่งชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2542

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการเชิดชูอย่างสูงจาก *องค์กรสหประชาชาติ* ว่าเป็นปรัชญาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศและสนันสนุนให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวทางการพัมนาแบบยั่งยืนดดยมีนักวิชาการแนวเศษฐศาสตร์หลายคนเห็นด้วยกับแนวทางเศษฐกิจพอเพียง


แนวคิด : เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อว่าสามารถปรับเปลี่ยนครงสร้างทางสังคมของสัคมให้ดีขึ้นดดยมีปัจจัย 2 อย่างคือ

1. การผลิตจะต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่าง ปริมาณผลผลิตและการบริโภค

2. ชุมชนจะต้องมีความสามารถในการจัดการทรัพยากรของตนเองผลที่ดีขึ้นคือ

-เศษฐกิจพอเพียงสามารถที่จะคงไว้ด้วยขนาดของประชากร

-ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

-รักษาสมดุลของระบบนิเวศและปราศจากการแทรกแซงจากปัจจัยภายนอก


หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
: ระบบเศษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและใช้จ่ายเงินให้ได้อย่างเพียงพอและประหยัดตามกำลังของเงินบุคคลนั้นโดยปราศจากการกู้ยืมและถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้ส่วนหนึ่ง ช่วยผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขว้างในขณะนี้เพราะสภาพการดำรงชีวิตแบบสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝังหรือกระตุ้นด้วยให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัวในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินปัจจัยในการดำเนินชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว การแต่งตัวตามแฟชั่น ฯลฯ เป็นต้น จนทำให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นจึงเกิดเป็นวัฎจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้


สรุปผล : การดำเนินชีวิตตามแนวเศษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรินั้นเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่คนไทยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่อย่างมีความสุข มีกินมีใช้ ครอบครัวมีเงินเก็บและพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริที่ในหลวงทรงดำรัสไว้ เพื่อให้คนไทยพึ่งตนเองและกินใช้อย่างประหยัดเพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้ที่สามารถดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริที่ในหลวงดำรัสไว้ได้นั้นจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตดำเนินชีวิตโดยไม่ลำบากชีวิตมีความสุขจากการพึ่งตนเอง


ข้อเสนอแนะ : การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรินั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตนเองวันเดียวทั้งหมดแต่เราค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปที่ละอย่าง อย่างเช่นการเก็บออมเป็นต้น


ที่มา khowlaamtad.blogspot.com
บทความเศรษฐกิจพอเพียง : เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6,
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,
 โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส,
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง,
เกมส์เศรษฐกิจพอเพียง,
บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง,
ภาพระบายสี เศรษฐกิจพอเพียง ป. 1-3
53
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง น้องๆสามารถ นำไปเป็นแนวทางในการเขียนโครงงาน  วิธีการเขียนโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวอย่างด้านล่างครับ

หัวข้อโครงงาน เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส


ผู้จัดทำ                       
๑.เด็กชายมนต์รัก           หาบุญมา     
๒.เด็กชายเอกลักษณ์      ทองราช       
๓.เด็กหญิงมินตรา          พระลิต         
๔.เด็กหญิงอังคณา          นุสนทรา     
๕.เด็กชายสุจินดา            นาเจริญ       
๖.เด็กชายจิรกฤต             ปะสาวะนัง 
๗.เด็กหญิงสุริฉาย           ประวันเณย์     
๘.เด็กชายจิรายุทธ           จำเริญขวัญ
๙.เด็กชายอาทิตย์              สังสีราช       
๑๐.เด็กชายณัฐกานณ์       สิงห์สถิต
ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน  นาย จำรัส    เจริญนนท์
โรงเรียน                     บ้านโสกแดง  อำเภอแกดำ  จังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา                 ๒๕๕๒
 
บทคัดย่อ
            โครงงานการงานอาชีพเรื่อง เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเกษตรต่าง ๆ  เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันและสอดคล้องกับแนวพระราดำรัสของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยคณะผู้จัดทำได้ออกศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต  และศึกษาสัมภาษณ์จากชาวบ้าน  จากชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงที่ปลูกพืชผักสวนครัว  คณะผู้จัดทำได้ความรู้เรื่องเกษตรต่าง ๆแล้ว  ก็มีแนวความคิดจัดทำขึ้นเป็นโครงงาน  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  มีความรู้เรื่องเกษตรต่าง ๆ  และเมื่อได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้  เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ก็ทำให้เกิด ความพอเพียง พอมี พอกิน
ผลการศึกษาโครงงาน  โครงงานพบว่ามีเกษตรต่าง ๆหลายประเภททั้งจากอินเทอร์เน็ตและจากการสัมภาษณ์ชุมชนใกล้เคียง  เช่น  ผักกาด ผักหอม  เป็นต้น  เราสามารถนำมาปลูกและประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจพอเพียงได้
โดยสรุป  โครงงานเรื่องเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำมาใช้เพื่ออาหาร  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียง   เพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
กิตติกรรมประกาศ
            การศึกษาโครงงานเรื่องนี้สำเร็จ  ได้ด้วยความช่วยเหลือให้คำปรึกษาจาก  คุณครู  จำรัส      เจริญนนท์  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ที่ได้ให้ความกรุณาชี้แนะแนวทางและการตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่องของโครงงาน จนสำเร็จด้วยดี  คณะผู้ศึกษาจึงขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง
            ขอขอบพระคุณผู้ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูโรงเรียนบ้านโสกแดง  ที่อนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกแหล่งค้นคว้าข้อมูล
            ขอขอบพระคุณเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  ที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมา
            ขอขอบพระคุณคุณพ่อ  คุณแม่และญาติทุกคนของคณะผู้ศึกษา  ที่คอยเป็นกำลังใจอันสำคัญยิ่งให้แก่คณะผู้ศึกษาค้นคว้าจนประสบผลสำเร็จ
            คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้  คณะผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา  มารดาบูรพาจารย์  และผู้มีพระคุณทุกท่าน
 
                                                                                                            คณะผู้จัดทำ
 
 
บทที่  ๑
บทนำ
 
ที่มาและความสำคัญ
            เนื่องด้วยคณะผู้ศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกษตรต่าง ๆ  มีแนวความคิดจัดทำโครงงานการงานอาชีพ  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  อยากมีความรู้เรื่องเกษตรต่าง ๆ  เพื่อประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อที่จะได้ออก  สัมภาษณ์  ลงมือปฏิบัติจริง  และได้ศึกษาค้นค้าหาความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส ด้วยตนเอง  และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านหนองไผ่  บ้านไผ่ล้อม  บ้านโสกแดง  บ้านโนนสะพัง  และมีควาเชี่ยวชาญเรื่องเกษตรต่าง  ๆ  มาก ๆ  และมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถสอบเรื่องเกษตร  ได้ผลสัมฤทธิ์ ในระดับดี ในภาคเรียนต่อ  ๆมา
 
            วิชาการงานอาชีพทุกคนต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเกษตรต่าง ๆ  การศึกษาโครงงาน  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  พระราชดำรัส  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต้องการรู้จัก เรื่องเกษตรต่าง  ๆ ของพืชผักต่าง ๆ
เช่น ผักกาด  ผักหอม  เป็นต้น  ได้ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มาก
 
            จากข้อความดังกล่าว  คณะผู้ศึกษาจึงทำโครงงาน  เรื่องเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส ขึ้น
 
วัตถุประสงค์
๑.     เพื่อศึกษา สัมภาษณ์  เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส  จากชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  และจาอินเทอร์เน็ต
๒.   เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ มีความรู้เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส
๓.    เพื่อที่จะได้ลงมือปฏิบัติจริง
สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า
            คณะผู้จัดทำไม่รู้เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัสมากพอ และไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติจริง
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา
            เพื่อรวบรวมข้อมูล  เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  จัดทำขึ้นเป็นโครงงานการงานอาชีพ
 
ความสำคัญของการศึกษา
            ทำให้ทราบเรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตาแนวพระราชดำรัส  รู้เรื่องเกษตรต่าง  ๆ มากมาย
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
            การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต  และสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านหนองไผ่  บ้านไผ่ล้อม
 
นิยามศัพท์เฉพาะ
            เกษตร  หมายถึง  ที่ดิน , ทุ่ง , นา , ไร่  เช่น  พุทธเกษตร
            พอเพียง  หมายถึง  ได้เท่าที่กะไว้  เช่น  ได้เท่านี้ก็พอแล้ว
            พระราชดำรัส  หมายถึง  คำสั่งสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            ศึกษา  หมายถึง  การเล่าเรียน ,  ฝึกฝน , และอบรม
            ค้นคว้า  หมายถึง  ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา ,  เสาะหาเอามา
 
บทที่  ๒
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
เอกสารที่สารที่เกี่ยวข้อง
            การศึกษาครั้งนี้  คณะผู้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงงาน  ดังหัวข้อต่อไปนี้
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
อินเทอร์เน็ต WWW.GOOGLE. COM   ได้แก่  ได้รู้จักวิธีปลูกพืชผักสวนครัวต่าง  ๆ  คือ  ผักกาด  ผักหอม  ผักซี  ผักคะน้า  ผักกวางตุ้ง  พริก  กะหล่ำปลี  ผักกาดขาว  ผักบุ้ง
 
หนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชัน ม. ๒   ได้แก่  ความรู้เพิ่มเติม  เรื่อง เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ตัวอย่างแบบ โครงงานภาษาไทย  ได้แก่  บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ  ที่มาและความสำคัญ  วิธีดำเนินงาน
 
หนังสือเสริมความรู้  เรื่อง  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่  ความรู้  เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีความเป็นมาแบบใด  มีแนวปฏิบัติแบบใด  ประยุกต์ได้แบบใด
 
บทที่  ๓
วิธีดำเนินงาน
 
วิธีดำเนินงาน
 
 
ลำดับ
 
ขั้นตอนการศึกษา
 
ระยะเวลาดำเนินการ
 
๑.
 
กำหนดปัญหา
 
๑๐  พ.ย  ๕๒
 
๒.
 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส
 
๑๑  พ.ย  ๕๒
 
๓.
 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ  สัมภาษณ์  ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เช่น  บ้านหนองไผ่  บ้านไผ่ล้อม  เป็นต้น
 
๑๓  พ.ย  ๕๒
 
๔.
 
ศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
 
๑๕  พ.ย  ๕๒
 
๕.
 
รวบรวมข้อมูลที่ได้
 
๑๖  พ.ย   ๕๒
 
๖.
 
จัดทำรูปเล่มรายงานขึ้น  เพื่อออกเผยแพร่ให้กับนักเรียนชั้น ม. ๒  และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง
 
๑๗  พ.ย  ๕๒
 
๗.
 
ออกเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโครง
 
๑๙  พ.ย  ๕๒
 
๘.
 
นำความรู้ที่ได้มา  จัดทำขึ้นผังโครงงาน
 
๒๒  พ.ย  ๕๒
 
๙.
 
ฝึกซ้อมการนำเสนอโครงงาน  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส
 
๒๓  พ.ย  ๕๒
 
๑๐.
 
นำเสนอโครงงาน
 
๓๐  พ.ย  ๕๒
 
 
บทที่  ๔
ผลการศึกษาค้นคว้า
 
ผลการศึกษาค้นคว้า
            ผลการศึกษาค้นคว้า  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  จากการ  สัมภาษณ์ ชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  และจากอินเทอร์เน็ต  ปรากฏการศึกษา  ดังต่อไปนี้
 
บทที่  ๕
สรุปผล  อภิปรายผล  ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ
 
            การศึกษาโครงงาน  เรื่อง เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  สรุปผลได้
ดังนี้
 
สรุปผล
            จากการศึกษาและสัมภาษณ์ชาวบ้านหมู่บ้าน ใกล้เคียง  ได้ศึกษาพืชผักต่าง  ๆ  จำนวน  ๙  ชนิด  คือ ผักกาด  ผักหอม  ผักซี  ผักคะน้า  พริก  กะหล่ำปลี  ผักกวางตุ้งผักบุ้ง  ผักกาดขาว  ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปลูกพืชผักต่าง  ๆ  และอื่น  ๆ  ผู้ศึกษาจึงได้นำผลการเรียนรู้ออกเผยแพร่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่  ๒  อ.แกดำ  จ.มหาสารคาม  และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง  ได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและสามารถปฏิบัติตามแนวพระ ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ ทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ได้ผลสัมฤทธิ์ในระดับดี

อภิปรายผล
            จากการศึกษา  เรื่องเกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส  ทำให้รู้ถึง  ลักษณะการปลูกพืชผักต่าง  ๆ  มีดังนี้
๑. ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักกาด
๒.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักหอม
๓.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักซี
๔.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักคะน้า
๕.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก พริก
๖.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก  กะหล่ำปลี
๗.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักกวางตุ้ง
๘.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก ผักกาดขาว
๙.ทำให้รู้ถึงลักษณะการปลูก  ผักบุ้ง
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.     รู้และเข้าใจ  เรื่อง  เกษตรพอเพียง  ตามแนวพระราชดำรัส
๒.   ได้ออกเผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  และชาวบ้านหมู่บ้านใกล้เคียง
๓.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  สามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดทำโครงงานนำไปปฏิบัติจริงที่บ้าน  และที่โรงเรียน
๔.    ได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
๕.    ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อเสนอแนะ
๑.     ในโอกาสต่อไปอยากออกเผยแพร่ทั่ว  ตำบลโนนภิบาล
๒.   อยากทำแผ่นพับออกเผยแพร่ให้ได้มากที่สุด
๓.    อยากนำความรู้ที่ได้มาทำเป็นกิจการขนาดใหญ่  และนำผักปลอดสารพิษออกขายในท้องตลาด
 
 
 
บรรณานุกรม

อินเทอร์เน็ต .WWW.GOOGLE.COM
ดร. ยุทธ     ไกยวรรณ์  และคณะ . หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน “การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี”. พิมพ์ครั้งที่  ๓.กรุงเทพ ๒๕๔๔

นั่นคือตัวอย่างบางส่วนที่ได้นำมาให้ชมกัน จะมีอีกหลายโครงงานที่ยังไม่ได้อัพขึ้น เดี๋ยวจะอัพให้ชมในวันถัดไป
บทความเศรษฐกิจพอเพียง : เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6,
โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,
 โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัส,
พระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง,
เกมส์เศรษฐกิจพอเพียง,
บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง,
ภาพระบายสี เศรษฐกิจพอเพียง ป. 1-3
54
เมืองบาดาลอาร์เจนตินาโผล่อีกครั้งหลังจมทะเล28ปี


เมืองบาดาลทางใต้ของกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา โผล่พ้นน้ำแล้ว หลังจมอยู่ใต้น้ำเนื่องจากพายุใหญ่นานถึง 28 ปี…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ว่า อดีตเมืองท่องเที่ยวริมทะเลสาบ 'เอเปกัวเอน' ในแถบพื้นที่เกษตรกรทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ที่ประสบภัยธรรมชาติจนจมลงใต้บาดาลเมื่อ 28 ปีก่อน โผล่พ้นน้ำแล้ว

เอเปกัวเอน ก่อตั้งเมื่อทศวรรษที่ 1920 เคยเป็นหมู่บ้านตากอากาศริมทะเลสาบน้ำเค็มที่สวยงาม มีประชากรราว 1,500 คน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คึกคัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 25,000 คน ในช่วงเดือนพ.ย. ถึง มี.ค. เพื่อแช่ทะเลสาบน้ำเค็มที่มีปริมาณเกลือมากกว่าในทะเลถึง 10 เท่า ทำให้แรงลอยตัวสูงคล้ายกับทะเลสาบเดดซีในอิสราเอล

จนกระทั่งวันที่ 10 พ.ย. ปี 1985 เกิดพายุฝนตกกระหน่ำติดต่อกันนานอย่างไม่เคยพบมาก่อน ทำให้ทะเลสาบล้นตลิ่งทะลวงกำแพงกั้นคลื่นจนท่วมถนนริมทะเลสาบ ประชาชนต่างเก็บข้าวของอพยพออกจากบ้าน และภายในไม่กี่วันต่อมา บ้านของพวกเขาก็ถูกน้ำท่วมสูงกว่า 10 เมตร

ปัจจุบัน เอเปกัวเอน ไม่ได้รับการบูรณะใดๆ แต่ยังคงเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ผู้ต้องการชมซากปรักหักพังของเมือง ซึ่งผู้ที่มาถึงจะได้พบกับนายพาโบล โนวัค ชายวัย 82 ปี ผู้เดินทางกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านของเขาทันทีที่น้ำเริ่มลดเมื่อปี 2009 เขากล่าวว่าเขามีความสุขดีที่นี่ แม้จะอยู่คนเดียว เขาใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือพิมพ์ปั่นจักรยานบนถนนผุพัง และคิดถึงวันเวลาที่เอเปกัวเอนเคยรุ่งเรืองที่มา ไทยรัฐ
56
คำอวยพร / Re: คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ไม่ต้องแปล
« กระทู้ล่าสุด โดย ผจกบ. เมื่อ พฤษภาคม 07, 2013, 12:19:45 AM »
คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ไม่ต้องแปล

 งานก้าวหน้า ผาสุก ทุกคืนวัน ได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ หมดเรื่องหนี้ เป็นนักปราชญ์ ฉลาดรู้ กู้ธานี เป็นมนตรี ดีพร้อม น้อมให้คุณ.

มีขนม นมเนย มากเอ่ยชื่อ คนหาซื้อ มาปลอบ มอบของขวัญ เพราะคนเกิด วันนี้ มีครบครัน พรเทวัญ กำนัลให้ จากยายซี

วันเกิดเธอคนดีมีสุขสันต์ ใครต่อใครให้ของขวัญกันยกใหญ่ ส่วนพี่นี้ มีแค่ กำลังใจ มอบให้เธอตลอดไปแม้ไกลกัน

งานก้าวหน้า ผาสุก ทุกคืนวัน ได้เลื่อนขั้น เลื่อนยศ หมดเรื่องหนี้ เป็นนักปราชญ์ ฉลาดรู้ กู้ธานี เป็นมนตรี ดีพร้อม น้อมให้คุณ.

วันเกิดใครคนนั้นที่ฉันรัก ฝากใจภักดิ์มามอบมาปลอบขวัญ อาราธนาพรประสงค์องค์เทวัญ มากำนัล สิ่งประเสริฐ วันเกิดเธอ

ให้สดใส โสภา ชีวาแจ่ม งามแอร่ม แต้มสุข ไปทุกที่ ทุกข์ห่างหาย สบายใจ ไม่โศกี ลาภผลมี แสนประเสริฐ วันเกิดคุณ

วันประเสริฐวันเกิดของลูกน้อย มีของขวัญนิดหน่อยพ่อแม่ให้ ขอลูกรักสุขศรีมีโชคชัย เป็นหลักมั่นขวัญใจไปนิรันดร์

อันอายุ คือเวลา พาชีวิต กรรมลิขิต ปรุงแต่ง แห่งสังขาร วันเดือนปี ล่วงเลยไป ให้รู้กาล มวลเราท่าน จงทำดี ศักดิ์ศรีเอย

อวยพรให้สุขสันต์ในวันเกิด ให้บรรเจิดสุขสว่างดั่งฟ้าใส ให้ผ่านพ้นอุปสรรคปราศจากภัย ให้สุขกายสุขใจไปทั้งมวล

การ์ดอวยพรสีสวย ขอให้ร่ำรวยและสุขขี กับวันสำคัญที่สุดของปี จากใจมั่นคงที่มี

กุหลาบสีแดง จัดแจงเตรียมไว้ช่อใหญ่ เพื่อวันพิเศษของหวานใจ คิดอะไรก็สมหวังนะคนดี

ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรพี่จากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์ เทอญ..

"วันประเสริฐ วันเกิด ของหนุ่มน้อย มีของขวัญนิดหน่อย เอามาให้ ขอคนรัก สุขศรี มีโชคชัย เป็นหลักมั่น ขวัญใจ ของครอบครัว"
57
คำอวยพร / Re: คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ไม่ต้องแปล
« กระทู้ล่าสุด โดย ผจกบ. เมื่อ พฤษภาคม 07, 2013, 12:18:23 AM »
คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ไม่ต้องแปล

ไม่รู้ว่าจะพิมพ์ข้อความอะไรให้ประทับใจ Happy Birth day kub คนดี

มอบความหวังดี มีให้กัน แทนของขวัญ สุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะ

ก่(อายุ)ไปอีกปีแล้วนะตัวเอง แต่หน้ายังดูเด็กอยู่เลยนี่ สงสัยกำลังใจดี..อิอิอิ

12 นาฬิกา ย่างเข้าวันใหม่ มีความสุข สดใจ ตลอดปี นะเธอ

ขอให้มีความสุขนะครับ ผู้ชายคนนี้จะคอยเป็นกำลังใจให้ Happy Birthday kub

สุขใดไม่เท่าวันนี้ วันเกิดเพื่อน เลี้ยงไหนบอกด้วย

Happy Birthday วันเกิดเพื่อน สุขสันวันเกิด มีความสุขตลอดไป แฮปปี้ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ ทูยู ยินดีด้วยนะเพื่อนรัก ครบรอบวันเกิด มีความสุขนะเพื่อน วันนี้วันดีจริงๆ ไม่รู้ว่าเป็นวันอะไร ... เบิร์ดเดย์จร้า คุ้ยๆ วันนี้ วันจันทร์ หรืออังคารหน้า "Happy Birthday " จร้า Happy Birthday อยากจะไปไหนบ้าง เดียวพาไป

ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน ทำสิ่งใด ให้สมหวัง ดังปณิธาน ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ

ฝากพรทุกสารทิศประสิทธิ์ประสาท ร้อยเรียงวาด ประกาศถ้อย คอยปลอบขวัญ รักสุขหลอม พร้อมสวย รวยครบครัน แทนรางวัล มอบให้ ด้วยใจ*รัก*

จะนั่งนอนยืนเดินเจริญยศ อนาคต สดใส ดังใฝ่ฝัน ทางชีวิต ชิดชื่น ไม่ตื้นตัน โชคอนันต์ มากมี ทั้งปีเอย

สำหรับเธอเพื่อนรัก ฉันหรือจักลืมเธอได้ ยิ่งวันพิเศษที่ฉันตั้งใจอวยพรเธอ…ให้มีความสุขทุกวันคื น

คลับคล้ายคลับคลาว่าวันเกิดเธอ ออกจะเบลอๆว่าใช่หรือไม่ แต่ถ้าไม่ใช่ก็คงไม่เป็นไร จะบอกให้…วันนี้วันเกิดฉันเอง

เอาเป็นว่าขอให้เจอคู่ ให้เจอคนรู้ใจในปีนี้ นี่คือคำอวยพรวันเกิดที่แสนดี ด้วยความปรารถนาดีจากใจ

ขออวยชัยให้ท่านสนานสนุก คนปลอบปลุกสุขประเสริฐเกิดปีนี้ ให้แสนสวยรวยรักคนภักดี ตลอดปี…ดีเลิศ..วันเกิดเธอ

ได้เวลาฤกษ์งามยามดี ที่ฉันคนนี้จะอวยพรให้ ขอให้มีรักมีสุขเสมอไปและว่างๆไวๆ…จะพาฉันไปเลี้ยงสักที
58
คำอวยพร / คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย v pri yogdbf ไม่ต้องแปล
« กระทู้ล่าสุด โดย ผจกบ. เมื่อ พฤษภาคม 07, 2013, 12:17:42 AM »
คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ไม่ต้องแปล v pri yogdbf คนอีสานคนบ้านเฮา อวยพรวันเกิดแบบไทยๆ ดีกว่าครับ เข้าใจง่าย สื่อสารกันง่าย ในส่วนของ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังฤษ พร้อมแปลไทย คลิกไปอีกหน้าครับ

ขออวยชัย ในวัน ที่ท่านเกิด พรประเสริฐ เพริศพริ้ง ยิ่งสุขสันต์ ให้ร่ำรวย เงินทอง ผิวผ่องพรรณ ตลอดกาล ตลอดไป ใจร่มเย็น

ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรพี่จากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ

ขออำนวยอวยพรในตอนดึก ความรู้สึกห่วงหามาปลอบขวัญ ขอให้มีความสุขทุกคืนวัน รักซื่อตรงคงมั่นมิผันแปร

อธิษฐานผ่านอักษรพรวันเกิด คำใดเลิศประเสริฐสุขทุกทิศา ขอมอบให้คนดีที่เกิดมา วันเวลาผาสุกทุกข์ไม่มี

"วันประเสริฐ วันเกิด ของหนุ่มน้อย มีของขวัญนิดหน่อย เอามาให้ ขอคนรัก สุขศรี มีโชคชัย เป็นหลักมั่น ขวัญใจ ของครอบครัว"

ด้วยช่อบุปผาชาตินี้ อภินันท์ ขอมอบคุณในวัน เกิดแก้ว อายุ สุขะ พละ วรรณ ฉวีผ่อง ไพบูลย์ อริราชศัตรูจุ่งแคล้ว คลาดพ้น ห่างไกล

วันที่ห้า ธันวา เวลาเลิศ ผู้ประเสริฐ ลงมาเกิด ทำหน้าที่ เป็นกัลยามิตร ยอดคิด สร้างบารมี เสริมความดี ให้ชาติธรรม นำชัยเอย

วันเกิดวันนี้..... เธอคนดี..ตักบาตรหรือยังเธอจ๋า ไหน ๆ เธอก็ได้ชีวิตที่น่ารักมา ยังไงก็อย่าลืมปล่อยนก ปล่อยปลาด้วยแล้วกัน

have a Happy Birthday, Request have stong health, there is the progress in the work and have one"s hopes fulfilled for what, wish every the points, สุขสันต์วันเกิด ขอให้สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

อวยพรแด่เพื่อนรักในปีนี้ ขอให้ happy happy beauty beauty สุขสันต์ทั้งปี happy birth day to you

ฉันคงนอนหลับไม่สบาย ถ้าไม่ได้โทรหาเธอในตอนนี้ Happy Birthday นะคนดี ขอให้มีความสุขทุกเวลา

สรรหาของขวัญมาชิ้นหนึ่ง อยากให้เธอได้ซึ้งกับความหมาย เป็นต้นไม้หนึ่งต้นแทนหัวใจ เธออย่าลืมใส่ปุ๋ย รดน้ำให้ ได้ผลิบาน

ไม่มีดอกไม้ ไม่มีของขวัญ ในวันเกิด คุณนั้น สรรค์พรให้ ทั่วทุกแดน ทุกทิศ มิตรอวยชัย และหนึ่งคำ ที่มีให้ ไอ เลิฟ ยู

ขอให้วันเกิดเธอเจอสิ่งสุข มีชีวิตสนุกและสดใส อายุมั่นขวัญยืนชื่นฤทัย สุขภาพใจกายให้แข็งแรง

ขออวยชัย ในวัน ที่ท่านเกิด พรประเสริฐ เพริศพริ้ง ยิ่งสุขสันต์ ให้ร่ำรวย เงินทอง ผิวผ่องพรรณ ตลอดกาล ตลอดไป ใจร่มเย็น ปรารถนา สิ่งใด ได้ดังนึก มีบ้านตึก โตใหญ่ ไร้ทุกข์เข็ญ มีชีวิต จิตสว่าง ดั่งจันทร์เพ็ญ มีรถเบ๊นท์ เกียรติยศ ปรากฏไกล

ขอความสุขสวัสดีมีมากหลาย ไม่เสื่อมคลายรายวันพลันหรรษา จงทำดี มีจิต คิดเมตตา ทั้งวันหน้า วันนี้ มีโชคชัย

ในวันเกิดเธอสนุก แม่ทุกข์ร้อน อุ้มอุทร เก้าเดือน เท้าเปื้อนฝุ่น แม่เจ็บท้อง ร้องร่ำ กรรมทารุน คลอดพ่อคุณ บุญปลูก เป็นลูกชาย

ให้สุขสันต์วันเกิดเฉิดฉวี แด่เทพี นางฟ้า มาจากสรวง พรประเสริฐ เจิดแจ่ม แอร่มดวง โปรดจงร่วงโลมหล้าด้วยปราณี

เก็บเอาดาวบนท้องฟ้ามาใส่กล่อง ดึงเอารุ้งมาคาดคล้องกล่องของขวัญ ฝากกระต่ายตัวน้อยบนดวงจันทร์ บอกกับเธอว่าสุขสันต์วันเกิดเอย

วันเกิดเพื่อนคุณ ผาสุก ปลุกปลอบขวัญ พรอนันต์ วันเกิด ประเสริฐศรี มอบมาให้ "ใส่ชื่อเพื่อนคุณ" ทุกนาที พบสิ่งดี มีคนรัก ภักดิ์นิรันดร์

อาราธณา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตรผล บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน

อยากอวยพรย้อนยุคทุกวันเกิด พราวพริ้งเพริศ ประเสริฐจิต มิตรสหาย ขอกุศล ดลสุข ทุกหญิงชาย มีเงินทองมากมาย..ทุกนายนาง

เกิดแล้วแก่อีกทีปีละหน ท่านสร้างผลความดี มีบ้างไหม เกิดเป็นคน จนจิต แล้งน้ำใจ เกิดเป็นควายดีกว่าราคาแพง

คำอวยพร จากใจ ไหลมาสู่ แด่มวลหมู่ ผู้มิตร ชิดเคียงใกล้ หากแม้ว่า วันนี้ วันเกิดใคร นำดอกไม้ หนึ่งช่อ ละออตา

สุขประเสริฐเลิศฟ้ามหาสมุทร ไม่สิ้นสุดคำพรย้อนห่มขวัญ โชคบรรเจิด เพริศพราว คราวครบวัน- เกิดเธอนั้น สันต์สุข ทุกนาที

สดชื่นรื่นเริงบันเทิงฝัน เนื่องในวัน เธอเกิด ประเสริฐศรี อานุภาพ ส่งผล ดลคนดี ให้มีสุข ทุกนาที ไม่มีภัย

ฟ้าประทานกาลเวลาพาประเสริฐ ดิถีเลิศ เกิดกาย สหายขวัญ ขอให้มีความสุขทุกคืนวัน อนาคต หมอฟัน นั้นคือเธอ

สุขประเสริฐ เกิดดิถี ทวีลาภ สุขภาพแข็งแรงแกร่งสดใส สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยอำนวยชัย สุขฤทัย เจริญยิ่ง มิ่งมงคล

กุหลาบแดงแฝงรักสลักจิต กรองลิขิตสนิทแอบแนบของขวัญ พรประเสริฐเลิศฟ้ามากำนัล ให้สุขสันต์พราวเพริศ วันเกิดเธอ

รักจากใจให้สุขสันต์ในวันเกิด สิ่งประเสริฐเกิดแก่คุณบุญกุศล พร รัก มอบ สุขยิ่ง มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ผล ยลจริง สิ่งต้องการ

ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี อวยพรพี่จากใจให้สุขสันต์ มากมีทรัพย์ลาภยศหนุนอนันต์ ทุกคืนวันเปี่ยมสุขไร้ทุกข์เทอญ

ให้โชคดีมีชัยในวันเกิด สุขประเสริฐเถิดคุณบุญรักษา มีชื่อเสียงลือเลื่องเปรื่องปรีชา ปรารถนา สิ่งใด สมใจเทอญ

กุหลาบแดงใส่กล่องเป็นของขวัญ ให้สุขสันต์วันเกิดเถิดโฉมศรี ให้ร่ำรวยเงินล้านการงานดี ชื่นชีวีสุขตลอดปลอดโรคภัย

ดอกไม้งาม ช่อนี้ มีความหมาย ให้สหาย ในวันเกิด ประเสริฐศรี ขอให้เจอ คนรัก แสนภักดี โชคทวี มีสุข ทุกคืนวัน

Happy Happy มีความสุข birth day ทุกสิ่งครบ ประสบขวัญ มีชีวิตเริงรื่นชื่นชีวัน พรอนันต์สุขประเสริฐเกิดแก่เธอ

วันเกิดเธอคนดีมีสุขสันต์ ใครต่อใครให้ของขวัญกันยกใหญ่ ส่วนพี่นี้ มีแค่ กำลังใจ มอบให้เธอตลอดไปแม้ไกลกัน

เป็นที่รักขวัญใจใครทั่วหล้า จิตเมตตา ปราณี มีแจ่มใส ขอวอนเทพ อำนวย ช่วยอวยชัย ปรารถนา สิ่งใด สมใจเทอญ

ขอให้สุขสวัสดีในชีวิต สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐ์พร กลอนวันเกิด ทั้งการเงินการงาน สำราญเลิศ เกียรติบรรเจิดเพริศแพร้ว แคล้วโพยภัย

สุขสันติ์วันเกิดเถิดที่รัก ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องคุ้มครองขวัญ มีโชคลาภสุขทรัพย์นับอนันต์ สมใจพลันสิ่งปรารถนาสถาพร

ขออำนวยอวยชัยในวันเกิด สิ่งประเสริฐเปิดกรุลุสมัย ช่วยดลให้ใจสุขสิ้นทุกข์ภัย เป็นขวัญใจ แม่พ่อ รอเกื้อกูล อนาคดไม่งอละออเอี่ยม โชคมาเยี่ยม ตลอด ไม่ปลอดสูญ มีรักล้อมเป็นหลักภักดิ์เพิ่มพูน เกียรติจำรูณ ทูนเทิด เกิดแก่คุณ

อายุ ยืนหมื่นปี ไม่มีหมอง วรรณะ ผ่อง โสภา สง่าศรี สุขะ ห่ม กายรื่น ชื่นชีวี พละ แข็งแรงดี ทุกวี่วัน

หากใครเกิดวันนี้นับมีโชค ไร้ทั้งโรคโศกเศร้าความเหงาหงอย เป็นคนดี มีตังค์ คนนั่งคอย สุขเกินร้อย ชะรอยบุญ หนุนอนันต์

มีรักสุข คลุกชีวิต นิมิตรหมาย ชื่นมิคลาย เกลียวรัก สลักขวัญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่งผล ดลรำพัน อภินันท์ สิ่งประเสริฐ วันเกิดเธอ

ขอคนดีมีสุขไร้ทุกข์โศก อนันต์โชค โรคร้าย หายสาปสูญ มากมายมิตร ชิดเชื้อ หนุนเกื้อกูล ร่มจำรูญ แผ่ขจร พรเทวัญ

วันเอยวันเกิด พรประเสริฐ ศักดิ์สิทธิ์ นิมิตรหมาย ทั้งลาภผล เงินทอง กองมากมาย ล้อมรอบกาย มีแต่สิ่ง มิ่งมงคล

ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี

ขอพรสี่ ประการ บันดาลสุข โชคลาภฟลุ๊ค ทุกสถาน กานท์เสนอ สัมฤทธิ์ผล สิ่งต้องการ พานพบเจอ รักเสมอ ยืนยง คงนิรันดร์

ขออำนวยอวยพร พูนพิพัฒน์ ให้ปราโมชโสติสวัสดิ์นิรัติศัย จงปราศทุกข์ ปราศโศก ปราศโรคภัย อายุให้ ยาวยืน ถึงหมื่นปี เกียรติ ลาภยศ เงินทอง กองล้นตู้ พรพรั่งพรู อยู่ล้อม พร้อมศักดิ์ศรี ปรารถนา สิ่งใด ได้ทันที คนภักดี ชูเชิด วันเกิดเธอ.

สุขสันต์ วันดี ศรีประเสริฐ คล้ายวันเกิด น้องยา พาสดใส ขอให้สุข สมหวัง ดั่งตั้งใจ ปรารถนา สิ่งใด ให้สมปอง มีโชคลาภ เนืองนอง คู่ครองหล่อ รักเพียงหนึ่ง ก็พอ อย่าล่อสอง ให้เขารัก ภักดี นวลละออง เหลือบตามอง พี่บ้าง ถ้าทางตัน....อิอิ

มีเงินทอง ของขวัญ สุขสันต์แท้ คนรักแคร์ อิงแนบ แอบเกื้อหนุน ขอกุศล น้อมนำ ช่วยค้ำจุน เกียรติสมบูรณ์ พูนสุข ทุกนาที.

ให้สดใส โสภา ชีวาแจ่ม งามแอร่ม แต้มสุข ไปทุกที่ ทุกข์ห่างหาย สบายใจ ไม่โศกี ลาภผลมี แสนประเสริฐ วันเกิดคุณ

ประนมกร กราบไหว้ พระไตรรัตน์ พรพิพัฒน์ วัฒน์เจิด เลิศสนอง หมายสิ่งสม ภิรมย์ใด ได้ดั่งปอง เทพไท้ป้อง ผองภัย ไร้แผ้วพาน เว้าวอนวัน วัยวน ดลสุขมอบ ก่อเกิดกอบ เกียรติก้อง ซ้องประสาน ยิ่งยืนยศ ย่ำย่าง ทางกิจการ นันทน์เนานาน นาทน้อม ห้อมแห่เทอญ

ร่วมอวยชัยในวันแห่งความสุข ร่วมอวยชัยในวันแห่งความสุข ให้สิ้นทุกข์อิ่มเอมเกษมศรี สิ่งประเสริฐเลิศล้ำค้ำชีวี มวลอัปรีย์สิ้นพ่ายมลายลง ธุรกิจการงานผ่านลุล่วง ข้อทักท้วงสมหวังดังประสงค์ มิตรร่วมเรียงเคียงข้างอย่างซื่อตรง รักดำรงคงอยู่คู่ดวงมาน หมู่โรคาลาล้างร่างแข็งแกร่ง เปี่ยมด้วยแสงแห่งธรรมนำผสาน กุศลพูนคูณเปล่งด้วยเบ่งบาน เรือนสถานอยู่เย็นเป็นอาจิณ เดินรถเรือเหนือใต้ไร้ขัดข้อง มากด้วยทองกองทับด้วยทรัพย์สิน นามแซ่ซ้องก้อง”ฟ้า”และธานินทร์ ผู้สืบศิลป์จงสุข..ทุกศกกาล

วันนี้ วันเกิด คนที่รัก แต่ไม่อาจอวยพรได้ ไม่แม้แต่จะอยู่ใกล้ ด้วยเหตุผลมากมายนับพัน แต่อยากบอกให้รู้ ว่าเธอยังอยู่ในใจฉัน… ขออวยพรผ่าน..ความฝัน… ขอให้มีความสุขทุกวัน…ดังใจ

มีแต่หัวใจมาให้เธอ ไม่รู้ว่าเธอจะชอบรึป่าว สุขสันต์วันเกิดนะคนดี วันนี้ไม่มีของขวัญมาให้ ไม่รู้ว่าเธออยากได้อะไร

รักจากใจให้สุขสันต์ในวันเกิด สิ่งประเสริฐเกิดแก่คุณบุญกุศลพร รัก มอบ สุขยิ่ง มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ผล ยลจริง สิ่งต้องการ

ขออวยพรวันเกิดเลิศทุกสิ่ง ชีวิตจริงสุขสันต์ชื่นหรรษา ปลอดโรคภัยไกลทุกข์ สุขอุรา ปรารถนา สิ่งใด ในชีวี

จะนั่งนอนยืนเดินเจริญยศ อนาคต สดใส ดังใฝ่ฝัน ทางชีวิต ชิดชื่น ไม่ตื้นตัน โชคอนันต์ มากมี ทั้งปีเอย

ขออาราธณา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลชีวิต ชิดสุข เกษมศานต์ กุหลาบหอม พร้อมยิ่ง สิ่งต้องการ สมดวงมาน คนเกิด ด้วยเถิดเอย

ให้สุขสันต์ วันเกิด เถิดเพื่อนรัก คนรู้จัก ภักดี ไปที่ไหน คนต้อนรับ ขับสู้ และรู้ใจ หมดทุกข์โศก โรคภัย ไกลคนพาล

ฝากพรทุกสารทิศประสิทธิ์ประสาท ร้อยเรียงวาด ประกาศถ้อย คอยปลอบขวัญ รักสุขหลอม พร้อมสวย รวยครบครัน แทนรางวัล มอบให้ ด้วยใจ*รัก*

วันเกิดใครคนนั้นที่ฉันรัก ฝากใจภักดิ์มามอบมาปลอบขวัญ อาราธนาพรประสงค์องค์เทวัญ มากำนัล สิ่งประเสริฐ วันเกิดเธอ

รักจากใจให้สุขสันต์ในวันเกิด สิ่งประเสริฐเกิดแก่คุณบุญกุศลพร รัก มอบ สุขยิ่ง มิ่งมงคล สัมฤทธิ์ผล ยลจริง สิ่งต้องการ

ประกอบการใดใดให้ราบรื่น ทุกวันคืนไร้ทุกข์เป็นสุขี สุขภาพพลานามัยแข็งแรงดี โรคภัยอย่าได้มีมาเยี่ยมกราย คิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนา ประดังมารวมกันดั่งมั่นหมาย ทั้งลาภ ยศ สรรเสริญเจริญใจ ตลอดไปทุกทิวาราตรีเทอญ

วันพิเศษ เทศนา เวลาเกิด พรใดเลิศ เทิดทูนเพิ่มพูนผล จงประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ ในบัดดล มิ่งมงคล ล้อมกาย สหายเรา ไม่เหงาเงียบเยียบเย็นอยู่เป็นสุข โชคลาภฟลุ๊ค ปราดเปรื่อง ไม่เชื่องเฉาฃ รักคนเกิด วันนี้ มิใช่เบา อายุเฒ่าชะแร แก่อีกปี.. คําอวยพรวันเกิด

ไว้จะอัพเดทเรื่อยๆ v pri yogdbf คําอวยพรวันเกิด ภาษาไทย ไม่ต้องแปล
59
โจรชั่ว เอาอีกแล้ว คนร้ายลอบวางระเบิดทหารที่รือเสาะ เจ้าหน้าที่ ดับ 2 เจ็บ 3


เมื่อเวลา 11.10 น.(5 พ.ค.) พ.ต.ต.หมัดอุเส็น เหมาะสะนิ สว.เวร สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวน สังกัด ร้อย ร.15124 ฉก.นราธิวาส 30 บริเวณคอสะพานบ้านอูยิ ม.4 ต.ลาโละ อ.รือเสาะ ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 2 นาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส 3 นาย

จากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณคอสะพานมีหลุมลึก 1.5 เมตร กว้าง 3 เมตร และมีสายไฟฟ้าสีน้ำเงินลากยาวจากปากหลุมเข้าไปยังป่ารกทึบริมทาง พร้อมทั้งมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุ้งต้มหนัก 90 ก.ก.จุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ ตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน ห่างไปประมาณ 40 เมตร เจ้าหน้าที่พบซากรถยนต์กระบะหุ้มเกราะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ตกอยู่ไหล่ทางในสภาพถูกแรงอัดของระเบิดพังยับเยินไม่สามารถใช้งานได้ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เพื่อนทหารได้แยกย้ายกันนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลรือเสาะ และ โรงพยาบาลยี่งอ

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ และ ตรวจสอบผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรือเสาะ คือ จ.ส.อ.ปิยะพงศ์ อิ่มพราหมณ์ พลขับ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ จ.ส.ต.สุริยาวุฒิ พุทราคำ และ ส.ต.รัชพล ศรัทธาคลัง และที่โรงพยาบาลยี่งอ มีผู้เสียชีวิต 1 นาย คือ พลทหารกฤติกร หมื่นลิ่น ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย คือ ร.ท.สุกฤษณ์ กาญจนคลอด ผบ.ร้อย ร.15124 ฉก.นราธิวาส 30

จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุหัวหน้าชุดฉก. ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย โดยมี จ.ส.อ.ปิยะพงศ์ เป็นพลขับ เพื่อออกลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยพื้นที่รับผิดชอบ ถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางจุดชนวนระเบิดที่นำไปฝังไว้บริเวณคอสะพานจนเกิดระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์หุ้มเกราะขับผ่านมา จนทำให้รถยนต์หุ้มเกราะลอยและกระแทกไปกับถนนหลายตลบ จนไปติดอยู่ที่พุ่มไม้ไหล่ทาง ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว  เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี เพื่อลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน

ส่วนที่ จ.สงขลา นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด เปิดเผยถึงผลการศึกษาวิจัย เรื่องประสิทธิภาพของรัฐในการดำเนินคดีความมั่นคง กับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ ศึกษากรณี4จังหวัดชายแดนใต้ช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ว่าคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นอัยการสั่งฟ้องได้ถึง907คดี แต่มีคดีสิ้นสุดถึงศาลฎีกาเพียง31คดีเท่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้น ต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งได้มอบหนังสือ แนวทางการดำเนินคดีความมั่นคง สำหรับพนักงานอัยการในชายแดนใต้ เพื่อเป็นแนวทางการทำงานต่อไป

ขณะที่สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คิดอย่างไรกับสถานการณ์ภัยใต้ ณ วันนี้ โดยพบว่า ร้อยละ 35.98 มองว่า เหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนที่ร้านขายของชำ อ.เมืองปัตตานี จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 ศพ เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง โหดร้าย และกลัวว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง

ส่วนกรณีที่กลุ่มบีอาร์เอ็นยื่นเงื่อนไข 5 ข้อ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.18 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้ เพราะกลุ่ม ดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์มากพอที่จะมาเรียกร้องหรือต่อรองใดๆ เงื่อนไขที่เสนอมาฟังไม่ขึ้น เหตุผลไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหาภัยใต้โดยการเจรจากับกลุ่ม BRN อย่างต่อเนื่องนั้น ร้อยละ 34.62 แนะนำให้รัฐบาลหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตรงจุด หาข้อตกลงในการเจรจาที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ


ที่มา
http://www.krobkruakao.com
60
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบราชการ 2556สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์) , นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(บัญชี) ,
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(เศรษฐศาสตร์) ,
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์)
รับสมัคร 20 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2556

อ่านต่อ
http://job.oag.go.th/
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10